1988 Oshkosh T1500

1988 Oshkosh T1500


December 19, 2013